본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


Chế độ cấp học bổng

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Gwangju.

Học bổng phong phú

Đại học Gwangju đã lập ra quỹ học bổng để khích lệ, khuyến khích sinh viên ưu tú, nếu đạt được năng lực tiếng Hàn cấp 3 trở lên và nhập học đại học thì được miễn giảm học phí, miễn giảm từ 20-45% tiền học phí cho sinh viên đại học, miễn giảm 40-50% cho sinh viên cao học. Ngoài ra còn có những học bổng phong phú về thành tích học tập khác.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế (2018)

Năng lực ngoại ngữ QUY ĐỊNH HỌC BỔNG HỌC BỔNG VỀ THÀNH TÍCH HỌC TẬP
Quản lý phí KTX Phí
Nhập học
Học phí Ghi chú
GU-TOPIK miễn học kỳ nhập học 100% miễn 20% học kỳ nhập học Miễn toàn bộ Phí Nhập học cho SV nước ngoài, trừ SV Sau đại học Thành tích Số iền học bổng Ghi chú
TOPIK
Cấp độ 3
Miễn giảm 100% 25% Trên
3.0
100,000 Không phân biệt năm học, căn cứ vào thành tích học tập để cấp
TOPIK
Cấp độ 4
Miễn giảm 100% 30% Trên
3.5
300,000
TOPIK
Cấp độ 5
Miễn giảm 100% 35% Trên
4.0
600,000
TOPIK
Cấp độ 6
Miễn giảm 100% 45% 4.5 1,000,000
Sau đại học

40%

Những sinh viên có TOPIK Cấp độ 3 được cấp 40%

50%

TOPIK Cấp độ 4 trở lên được cấp 50% học bổng