본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

Công nhận học lực và học vị kép

Xem mã QR

Học vị kép và công nhận học lực

Đào tạo nhân tài kiến thức tổng hợp toàn cầu, để sinh viên có được sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở nơi làm việc nhà trường tạo điều kiện để sinh viên có thể đạt được học vị kép hoặc chuyên ngành thứ hai trong thời gian học tập. Trường Gwangju là trường đại học tổng hợp hệ 4 năm được bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận nên bằng tốt nghiệp được công nhận trên thế giới.