본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

Hồ sơ xin Nhập học

Xem mã QR

Hồ sơ nhập học

Các tài liệu cần thiết cho việc học tập ở nước ngoài. Xác nhận mẫu đơn xin học.

Hồ sơ xin Nhập học : Hồ sơ xin Nhập học Thứ tự Khóa tiếng Hàn Đại học/ Sau đại học
Thứ tự Khóa tiếng Hàn Đại học/ Sau đại học
Đơn xin nhập học Mẫu của Trường, chính bản thân học sinh viết, ký tên
(đính kèm bản dịch tiếng Hàn)

Giấy Tự giới thiệu
Kế hoạch học tập
Bảo lãnh tài chánh
Hộ chiếu bản photo
CMND Của bố, Mẹ vả học sinh (bản photo dịch)
Hộ khẩu Toàn bộ những người có trong hộ khẩu(bản photo dịch)
Chứng minh quan hệ thân thuộc Người không cùng chung trong hộ khẩu với bố, mẹ
Bằng tốt nghiệp mới nhất Bản photo dịch
Bản điểm học tập mới nhất Bản gốc
Xác nhận học lực mới nhất Bản gốc
Chứng nhận công tác/ thu nhập của bố mẹ Kèm bản dịch tiếng Hàn
Xác nhận số dư có trong ngân hàng - -
Chứng nhận giao dịch trong ngân hàng Bản photo dịch
hình 5 tấm, loại sử dụng dán hộ chiếu
Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn -

Từ cấp 3 trở lên